Nov 21, 2010

"Skatestoppers" in Kitisenranta elementary school at Sodankylä. 2010.

No comments: